Kto bol..

ThDr. René Balák PhD

Narodil sa 30. novembra 1967 v Košiciach. Po maturite na Gymnáziu v Piešťanoch študoval v rokoch 1986 – 1989 na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po prerušení štúdia absolvoval základnú vojenskú službu a po jej ukončení pracoval ako metodik pre katechétov pri Biskupskom úrade v Nitre. V rokoch 1992 – 1994 dokončil univerzitné štúdiá teológie na Univerzite Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta. Na odporúčanie kardinála Jána Chryzostoma Korca SJ pokračoval v postgraduálnom doktorandskom štúdiu na Inštitúte morálnej teológie na Katolíckej univerzite v Lubline v špecializácii morálna teológia. Tu mu bol v roku 2000 udelený akademický a vedecký titul doctor in theologia moralis. Pedagogicky pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Katedra etiky a katechetiky v rokoch 1997 – 2001) a od roku 2002 na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Katedra filozofie a aplikovanej filozofie, Centrum pre bioetiku), kde viedol rôzne kurzy, ako Bioetika, Etika, Filozoficko-etické aspekty sociálneho učenia cirkvi, Reflexie pravdy a slobody, Kresťanstvo a Európa, Rodina a štát, Etika masmediálnej komunikácie a iné. Jeho prvou publikáciou z roku 2003 je kniha Kresťan – morálnosť – poslanie s podtitulom Poslanie kresťanov na Slovensku po roku 1989 vo svetle encykliky Centesimus annus. Je tiež autorom dvojdielnej bioetickej publikácie Mysterium vitae – život človeka v rukách človeka 1 a 2. Vedecko-výskumne a aj publikačne sa angažoval najmä v Poľsku, Taliansku a v Anglicku. Viaceré jeho štúdie boli mnohokrát citované v domácich aj zahraničných odborných časopisoch. Dlhodobo spolupracoval aj s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce (zborníky Ochrana života) a s Filozofickou fakultou, obe na Trnavskej univerzite v Trnave (ako oponent dizertačných prác a tiež na publikáciách v zborníkoch Acta Moralia Tyrnaviensia). Pracoval ako člen recenznej rady zahraničných vedeckých časopisov Seminare a Roczniki Teologii Moralnej – Roczniki Teologiczne (Annals of Moral Theology) a pôsobil ako člen vedeckej spoločnosti – Stowarzyszenie Teologow Moralistów (Poľsko). V roku 2011 sa stal nositeľom Pamätnej medaily Trnavskej univerzity, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za vedeckovýskumné a pedagogické aktivity v odbore bioetika a v roku 2017 mu bola udelená Pamätná medaila Univerzity sv. Cyrila a Metoda. V roku 2020 sa stal čestným členom Združenia slovenskej inteligencie, kde sa ako autor a spoluautor podieľal na výzvach a stanoviskách viacerým štátnym inštitúciám. V rokoch 2020 – 2021 býval pravidelným hosťom v internetových médiách (Slobodný vysielač, Televízia Slovan, ZVTV a ďalšie) a prihováral sa verejnosti svojimi znalosťami spolu s ostatnými odborníkmi, ktorým verejnoprávne médiá aj na opakované žiadosti verejnosti odmietali poskytnúť svoj vysielací priestor. Svoje články publikoval na webových portáloch Hlavné správy, Hlavný denník, Zem&Vek a ďalšie. Zúčastňoval sa tiež verejných podujatí organizovaných nespokojnými občanmi, na ktorých vždy žal úspech. René Balák nás náhle opustil 20. septembra 2021 vo veku nedožitých 54 rokov.

Nákupný košík